1. Základné ustanovenia

1.1  Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na služby a tovar poskytované spoločnosťou KM Technology, spol. s r.o. (ďalej len “Poskytovateľ”) so sídlom: Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok.

1.2  Tento reklamačný poriadok je záväzný pre Poskytovateľa aj Užívateľa.

1.3  Poskytovateľ týmto reklamačným poriadkom informuje Užívateľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie.

1.4  Tento reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa: https://www.km-technology.sk/reklamacny-poriadok. Informácia o umiestnení reklamačného poriadku je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, dodacieho listu a preberacieho protokolu.

1.5  Užívateľ vyhlasuje, že bol oboznámený a súhlasí s týmto reklamačným poriadkom momentom podpisu preberacieho protokolu k dodanému softvéru a / alebo tovaru.

1.6  Poskytovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať reklamačný poriadok tak, aby bol v súlade s aktuálne platnou legislatívou SR. Poskytovateľ je povinný, pri každej takejto aktualizácii, uviesť dátum účinnosti zmien v záverečných ustanoveniach reklamačného poriadku.

1.7  Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.09.2020.

 

2. Záručná doba

2.1  Užívateľ je povinný bezodkladne po prevzatí softvéru alebo tovaru si odkontrolovať jeho funkčnosť, najneskôr do 5 pracovných dní od podpísania preberacieho protokolu. Poskytovateľ stanovuje záručnú dobu na dodaný software na 6 mesiacov, pokiaľ v Zmluve a / alebo dodacom liste nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho protokolu Užívateľom.

2.2  Poskytovateľ stanovuje záručnú dobu na dodaný tovar na dobu, uvedenú v právoplatne uzavretej zmluve o dielo a jej prílohách, objednávke služieb/tovaru a / alebo dodacom liste pre každú položku samostatne. Táto záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Užívateľom.

2.3  Poskytovateľ stanovuje záručnú dobu na napájacie zdroje (batérie, sieťový adaptér) na 6 mesiacov pokiaľ v Zmluve a / alebo dodacom liste nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť dňom prevzatia napájacích zdojov Užívateľom.

 

3. Uplatnenie reklamácie

3.1  Užívateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu:

 • na kvalitu poskytovanej Služby,
 • na kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru,
 • na správnosť ceny, vyúčtovanej za poskytovanú službu, ak existuje dôvodná pochybnosť, že faktúra za Službu, alebo dodaný tovar nebola vystavená v súlade so zmluvou o dielo v znení neskorších dodatkov, alebo schválenou cenovou ponukou na tovar.

3.2  Oprávnené osoby Užívateľa sú povinné oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek poruchy, chyby či iné nedostatky bez zbytočného odkladu potom, ako vady mohol zistiť výhradne:

3.3  Oprávnené osoby Užívateľa sú povinné, pri oznamovaní poruchy podľa bodu 3.2, presne označiť a popísať poruchu Služby, alebo tovaru, uviesť spôsob, akým sa porucha prejavuje a časové vymedzenie, kedy podľa Užívateľa došlo k poruche. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí Užívateľ uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.

3.4  Užívateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pri identifikácii príčin poruchy.

3.5  Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi zistené poruchy podľa bodu 3.2 najneskôr do 30 dní od zistenia poruchy, inak právo na reklamáciu zaniká.

3.6  Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak:

 • Užívateľ nahlásil poruchu po uplynutí záručnej doby,
 • Užívateľ nahlásil poruchu iným spôsobom, ako je uvedené v bode 3.2,
 • porucha sa prejaví po uplynutí záručnej doby,
 • Užívateľ uplatnil reklamáciu po uplynutí 30 dní odo dňkeď poruchu mohol zistiť,
 • Užívateľ neoprávnene zasiahol do konfigurácie hardvéru a/alebo softvéru,
 • Užívateľ neoprávnené zasiahol/modifikoval zdrojový kód softvéru,
 • Užívateľ neoprávnene zasiahol/modifikoval firmvér dodaného hardvéru, pokiaľ ním hardvér disponuje,
 • Užívateľ neoprávnene zasiahol/modifikoval fyzické súčasti hardvéru,
 • Poskytovateľ identifikuje porušenie bezpečnostných prvkov,
 • hardvér bol použitý na iný účel, ako je udávané Poskytovateľom,
 • hardvér bol použitý v inom prostredí, ako je udávané Poskytovateľom,
 • hardvér bol použitý v rozpore s ďalšími informáciami, ktoré udáva Poskytovateľ,
 • došlo k poškodeniu hardvéru a/alebo Služby z dôvodu živelných katastrof, ako je napr. úder bleskom, povodeň, zemetrasenie, extrémny vietor; poškodenie z dôvodu mimoriadnych situácií, ako napr. požiar, extrémne prepätie, vandalizmus; poškodenie z dôvodu nedodržania technických noriem a výrobcom udávaných postupov, napr. zámena polarity a pod.
 • vzniku poruchy predchádzala aktualizácia firmvéru a/alebo modifikácie hardvéru, realizované Poskytovateľom na výslovnú žiadosť Užívateľa, po uplynutí záručnej doby,

 

4. Vybavenie reklamácie

4.1  Po prijatí oznámenia o poruche podľa bodu 3.2 odošle Poskytovateľ Užívateľovi e-mailom bez zbytočného odkladu potvrdenie o začatí reklamačného konania.

4.2  V prípade, že prešetrenie reklamácie a následné prípadné odstránenie poruchy vyžaduje prístup a/alebo prístupové údaje do systému Užívateľa, je Užívateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi tieto prístupové údaje na vyžiadanie, alebo iným spôsobom umožniť Poskytovateľovi prístup do systému. Pokiaľ tak neurobí, dňom začatia reklamačného konania bude až deň dodania prístupových údajov Užívateľom.

4.3  Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví najneskôr do 30 dní, s výnimkou toho, kedy je vybavenie reklamácie viazané na súčinnosť tretej strany (najmä výrobcu a dodávateľa). Poskytovateľ je oprávnený primerane predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o dobu potrebnú na zabezpečenie náhradného dielu od tretej strany, ako aj v iných odôvodnených prípadoch (napr. dôvody na strane Užívateľa, predĺženie dodacích lehôt dodávateľov Poskytovateľa, mimoriadne situácie atď.).

4.4  V prípade uznania reklamácie vyvinie Poskytovateľ maximálnu snahu na bezodkladné odstránenie poruchy. Ak poruchu nie je možné odstrániť prostredníctvom vzdialeného prístupu, Poskytovateľ sa s Užívateľom dohodne na spôsobe odstránenia poruchy. Poskytovateľ znáša náklady, spojené s riešením poruchy, okrem nákladov na doručenie tovaru Poskytovateľovi, ak nie je možné poruchu prešetriť a/alebo odstrániť vzdialeným prístupom, alebo servisným výjazdom.

4.5  V prípade neuznania reklamácie informuje Poskytovateľ bez zbytočného odkladu Užívateľa o dôvode neuznania reklamácie. Poskytovateľ bude účtovať Užívateľovi náklady na zistenie chyby a poplatok za čas, vynaložený na reklamačné konanie. Užívateľ zároveň znáša náklady, spojené s reklamačným konaním, ako napr. náklady na prepravu tovaru, alebo servisný výjazd Poskytovateľa. Cena Služieb Poskytovateľa je splatná v mene EUR, bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, na základe daňového dokladu vystaveného Poskytovateľom za účtovné obdobie, v ktorom sa Služby poskytli.

4.6  Užívateľ týmto udeľuje v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlas na to, aby mu za tieto náklady, uvedené v bode 4.5, Poskytovateľ vystavoval faktúru v elektronickej forme, ktorá je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. Elektronická faktúra je v zmysle § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty daňovým dokladom.

4.7  V prípade neuznania reklamácie môže Poskytovateľ, ak je to možné, ponúknuť Užívateľovi možnosť odstránenia poruchy. Takéto odstránenie poruchy bude považované za samostatnú objednávku Služieb a/alebo tovaru.

4.8  Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov, pričom spôsob vybavenia reklamácie spomedzi možností ďalej uvedených pod písm. a) až d) je na Poskytovateľovi:

 • odstránením poruchy poskytovanej služby a/alebo tovaru,
 • výmenou tovaru za iný po dohode s Užívateľom,
 • v odôvodnených prípadoch uplatnením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby a/alebo tovaru, v prípade, ak sa na službe a/alebo tovare objavia iné, neodstrániteľné poruchy
 • odôvodneným neuznaním reklamácie.

4.10  Poskytovateľ odošle Užívateľovi potvrdenie o vybavení reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto povinnosť Poskytovateľa je považovaná za splnenú v momente odoslania potvrdenia e-mailom. V odôvodnených prípadoch podľa bodu 4.3 Poskytovateľ odošle Užívateľovi potvrdenie o vybavení reklamácie čo najskôr po ukončení reklamačného konania.