blog-details

Nové technológie postupne prenikajú nielen do priemyslu, infraštruktúry, či poľnohospodárstva ale čoraz viac aj do cestovného ruchu a športu. Zaujímavým príkladom je nasadenie IoT technológií na golfových ihriskách. Okrem bežných meteostaníc so zrážkomermi, strategicky rozmiestnenými na greene sa IoT senzory dostali aj do pôdy, či na administratívne budovy. Vďaka napájaniu prostredníctvom batérií je možné umiestniť senzory prakticky kdekoľvek, bez nutnosti budovania káblovej infraštruktúry.

 

Výhody aplikácie IoT systému

Správcovia ihriska tak nemusia denne absolvovať prehliadku areálu a manuálne zaznamenávať namerané údaje. Nasadený IoT systém pravidelne meria, odosiela, spracúva a vizualizuje údaje o aktuálnom stave celého ihriska. Naše senzory dokážu bez problémov fungovať a presne merať údaje v rôznych hĺbkach aj piesočnatých pôd, na ktorých sú greeny vysadené.

Pri použití viacerých senzorov na jednom mieste v rôznych hĺbkach náš softvér vypočítava rýchlosť vyparovania vody z pôdy. Na základe nameraných hodnôt zo zrážkomerov a meraní vlhkosti pôdy systém riadi zavlažovacie čerpadlá, alebo konkrétne vetvy zavlažovacieho systému pre jednotlivé časti ihriska. Zozbierané údaje je možné prepojiť s údajmi z meteorologických portálov a optimalizovať tak činnosť zavlažovacieho systému – nespustiť ho v prípade blížiacich sa zrážok. 

Nadmerné zavlažovanie môže zapríčiniť aj vznik hniloby, či výskyt plesní na trávniku. Ďalšou výhodou pravidelného merania vlhkosti pôdy je práve včasná predikcia výskytu týchto chorôb.


Okrem zberu meteorologických dát, sa IoT senzory využívajú aj na meranie teploty a pH zavlažovacej vody. Senzory sú umiestnené priamo v nádržiach s vodou a potrubí.

Činnosť zavlažovacieho systému je možné jednoducho vizualizovať - v prehľadných grafoch zobraziť aktuálny stav čerpadiel/vetiev závlahy, či spotrebu elektriny a vody.  

Náš softvér vyhodnocuje a riadi závlahu v už nasadených, automatických zavlažovacích systémoch. Samozrejme, systém riadenia je vysoko kompatibilný a dokážeme ho nasadiť aj na riadenie starších zavlažovacích systémov.

Namerané údaje je možné prepojiť s podnikovým ekonomickým SW, vďaka čomu má správca ihriska neustály prehľad o spotrebovaných energiách.

Všetky údaje sú dostupné po prihlásení cez webový prehliadač.  V prehľadných vizualizáciách sú zobrazené jednotlivé sekcie greenu, teplota a vlhkosť pôdy, množstvo zrážok za dané obdobie, spotrebované energie a časy zavlažovania.

 

Ďalšími možnosťami využitia IoT v tejto oblasti sú napríklad:

  • monitorovanie pohybu kosačiek spolu s komplexným vyhodnotením efektivity kosenia,
  • monitorovanie hráčov na jednotlivých greenoch – upozornenie pre maršalov na blokovanie hracej plochy.

 

IoT infraštruktúra

Prenos dát zo senzorov nie je limitovaný členitosťou terénu. Pri rovinách až miernych pahorkatinách štandardne používame bezdrôtovú sieť LoRaWAN s dosahom 5 – 10 km v nezastavanom priestore. Našim klientom poskytujeme merania dosahu a intenzity LoRaWAN siete v prípravnej fáze montáže senzorov. Samotná LoRaWAN sieť sa po montáži stáva vlastníctvom klienta a prenos dát nie je spoplatnený.

Ak je terén príliš členitý a pri meracích testoch sa ukáže použitie LoRaWAN siete ako nedostatočné, volíme NB-IoT sieť, založenú na mobilnej dátovej sieti. Tento prenos dát však nie je bezplatný a vychádza z aktuálneho cenníka služieb mobilných operátorov.

 

Nasadením IoT technológií u našich klientov dosahujeme zníženie prevádzkových nákladov, optimalizáciu procesov a dokážeme odbremeniť personál od mnohých rutinných úkonov.