blog-details

Rastlinná a živočíšna výroba prešla v posledných desaťročiach výraznou transformáciou smerom k jej postupnej automatizácii a mechanizácii. Vzhľadom na rastúci dopyt a spotrebu obyvateľstva je zvyšovanie efektivity produkcie kľúčové.

Automatizácia využitím moderných technológií je, pochopiteľne, prvým krokom k spomínanému zvýšeniu kvality a objemu produkcie, zároveň so znižovaním nákladov.

Prostredie poľnohospodárskej výroby v akejkoľvek forme (pole, skleník, sad, či maštaľ) obsahuje obrovské množstvo dynamicky sa meniacich informácií.

Využitím nášho online IoT monitoringu sa v priebehu niekoľkých sekúnd dozviete čo sa práve deje u Vás v sklade, sade, skleníku maštali alebo na poli.

Samotným meraním hodnôt celý proces len začína. Našim klientom poskytujeme služby aj v oblasti analýzy údajov, určenia celkovej efektivity zariadení (OEE) a riadenia systémov. Dokážeme napríklad:

 • riadiť zavlažovanie na daných úsekoch sadu, či riadiť vzduchotechniku v skleníkoch,
 • predikovať a upozorniť na riziko námrazy,
 • upozorniť na riziko vzniku plesní a množenie škodcov.

Odpovedáme tak na rôzne otázky, napr. kedy je nutné zavlažovať, prevzdušniť obilie v sile, či pripraviť exteriérovú výrobu na prízemné mrazy.

Pre lepšie pochopenie aplikácie a prínosu IoT zariadení v poľnohospodárstve uvádzame niekoľko príkladov z praxe.

 

Ovocné sady

Našimi klientmi sú pestovatelia ovocia v niekoľkých lokalitách Slovenska, odlišných rozlohou sadov, typom reliéfu, zložením pôdy, či priemerným množstvom slnečných dní v roku.

Na dôkladne vybratých miestach v sadoch sú rozmiestnené naše meteostanice, ktoré merajú:

 • teplotu vzduchu pri zemi,
 • teplotu vzduchu v 2 metroch nad zemou,
 • teplotu a vlhkosť pôdy,
 • množstvo zrážok,
 • rýchlosť a smer vetra,
 • rosný bod.

Senzormi, umiestnenými priamo na pestovaných plodinách meriame napr. vlhkosť listov, či prirodzený prírastok kmeňa.

Pridanou hodnotou našich IoT riešení je softvérová platforma, nasadená buď priamo u klienta, alebo na bezpečnom cloudovom úložisku.

 

Závlaha sadov a polí

Vo vybraných radoch sadu sú umiestnené bezdrôtové senzory, merajúce pôdnu vlhkosť.

Na základe nameraných hodnôt riadi náš softvér čerpadlá a ventily zavlažovacieho systému. Tým sa efektívne zavlažujú miesta, kde je to aktuálne potrebné. Naši klienti tak ušetria výrazné množstvo nákladov na energie.

Monitorujeme aj vibrácie ložísk zavlažovacích čerpadiel. V prípade nárastu jemných vibrácií softvér situáciu vyhodnotí a zašle údržbe informáciu o opotrebovaní ložiska.

 

Skleníky

Častým problémom nielen v skleníkoch býva prítomnosť hlodavcov, ktoré poškodzujú existujúcu kabeláž. Naše senzory komunikujú bezdrôtovo, sú napájané batériami a solárnou energiou.

Naše riešenia dokážeme nasadiť aj do existujúcej infraštruktúry. Prerobíme existujúce káblové senzory na bezdrôtové, čím sa efektívne eliminuje nadbytočná kabeláž a zároveň prepojíme náš softvér s Vaším informačným systémom. Naďalej budete pracovať v prostredí, na ktoré ste zvyknutí, no bez balastu v podobe kilometrov káblov.

V každom rade s plodinami sú umiestnené bezdrôtové RFID čítačky, ktoré monitorujú vstupy a výstupy zberačov v rade. Náš softvér, na základe času stráveného v danom rade vyhodnocuje efektivitu zamestnancov a ukladá údaje do firemných personálnych systémov.

 

Maštale

Bezdrôtovými senzormi komplexne meriame a monitorujeme prostredie, v ktorom sa nachádza hydina, ošípané, či dobytok.

Meriame:

 • teplotu a vlhkosť vzduchu,
 • koncentráciu CO2 a metánu v ovzduší
 • intenzitu prirodzeného aj umelého svetla,
 • PH vody v napájacích systémoch.

Namerané hodnoty sú vstupom pre riadenie kontrolných jednotiek ventilácie, zásobovania vodou, osvetlenia (žiadaný pomer prirodzeného a umelého svetla), či vykurovania – optimalizáciou riadenia dosahujeme výraznú úsporu energií oproti pôvodnému stavu.

V systéme vzduchotechniky naše senzory merajú prietok vzduchu. Monitorovaním údajov sa:

 • určí potreba čistenia vzduchovodov,
 • riadia rozdeľovacie klapky - množstvo dodávaného a odsávaného vzduchu

Rovnako, ako v prípade sadov meriame vibrácie a teplotu plášťa čerpadiel vody a vzduchu pomocou bezdrôtových senzorov. Naši klienti sú v dostatočnom predstihu upozornení na opotrebovanie a potrebnú výmenu ložísk, v súlade s normou ISO 10816.

 

Sklady a silá

Bezdrôtovými senzormi, umiestnenými v priestore, monitorujeme:

 • teplotu a vlhkosť vzduchu,
 • otváranie dverí a brán,
 • vlhkosť obilia a krmovín,
 • stav kapacity sila.

Okrem už spomínaného riadenia vzduchotechniky pomáhame našim klientom nastaviť optimálne prostredie pre skladovanie rôznych plodín, obilia či krmovín a zabrániť tak plesniveniu, či hnilobe.

 

Ak Vás tento článok zaujal a máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach nasadenia IoT riešení v poľnohospodárstve, pokojne nám napíšte alebo zavolajte.