blog-details

Súčasné podnikateľské prostredie sa neustále vyvíja a dynamicky mení. Jedným z najdôležitejších faktorov pre dosiahnutie úspechu je prijímanie správnych rozhodnutí. S technologickým progresom ide ruka v ruke aj transformácia manažmentu. Čoraz viac kladieme dôraz na analýzu a využitie množstva merateľných údajov, namiesto empirického, niekedy až impulzívneho rozhodovania.

Každá relevantná informácia o tom, či sú výrobné zdroje využívané efektívne, či sa náklady na údržbu strojov a zariadení dajú znížiť, alebo či je možné znížiť neplánované odstávky na minimum, je preto užitočná.

Ako však tieto informácie získame? Namiesto zdĺhavého, často monotónneho manuálneho merania a zapisovania údajov existuje rýchla, efektívna a plne automatizovaná možnosť – využitie IoT zariadení.

 

Čo vlastne znamená IoT?

IoT je skratkou slovného spojenia “Internet of Things”, čiže internet vecí.

Ide o komplexný ekosystém zariadení, senzorov, komunikačnej siete a softvéru, ktorých hlavnými fuknciami sú:

  • meranie a zisťovanie stavu fyzických objektov, virtuálnych systémov, či prostredia,
  • komunikácia s úložiskom a softvérovou platformou,
  • možnosť riadiť stroje, zariadenia a systémy na základe zisteného stavu.

Cieľom využitia IoT nie je len pohodlnejší život ale aj efektívnejšie rozhodovanie sa.

IoT sa v posledných rokoch stalo súčasťou bežného života. Príkladom sú rôzne „smart“ zariadenia, ako telefóny, hodinky, robotické vysávače, inteligentné riadenie domácnosti a pod. Všetky fungujú na princípe merania dát, ich analýzy a následnej reakcie, ktorou môže byť buď vykonanie činnosti, alebo zobrazenie výsledkov užívateľom.

Ak napríklad trénujeme a zároveň meriame údaje pomocou smart hodiniek, dokážeme presne analyzovať celkový výkon, spálené kalórie, či reakciu tela na zvýšenú záťaž. Na základe týchto informácií a úpravy efektivity tréningu, či stravy sa otvára cesta k dosahovaniu lepších výsledkov.

 

IIoT – priemyselné IoT

Priemyselný internet vecí („Industrial Internet of Things“) tvoria IoT senzory alebo zariadenia, používané v priemysle.

Úlohou IIoT systémov je:

  • merať – automatizácia existujúcich meraní, ako aj doteraz nemeraných hodnôt v prostredí, v strojoch, zariadeniach, či infraštruktúre,
  • komunikovať – ukladanie údajov na úložisko, či riadenie ďalších strojov a zariadení využitím existujúcej, alebo novovybudovanej infraštruktúry,
  • signalizovať – automatizované upozornenie v prípade nameraných kritických hodnôt,
  • chrániť – monitorovanie fyzikálnych hodnôt a koncentrácií chemických látok v pracovnom prostredí a strojoch, spustenie opatrení v prípade rizika poškodenia zdravia, alebo zariadenia,
  • pomôcť v rozhodovaní – relevantné informácie pre prijímanie správnych strategických a operatívnych rozhodnutí,
  • znižovať náklady – optimalizácia výroby a využitia zdrojov (elektriny, vody) vo výrobnom procese a pracovnom prostredí, upozornenie na potrebnú údržbu, či blížiace sa poruchy v dostatočnom predstihu.

 

Stručne zhrnuté, cieľom aplikácie IIoT systémov je používateľsky priateľským spôsobom poskytnúť cenné informácie, ktoré tvoria podklady pre správne rozhodnutia, zvýšenie kvality i produktivity, zníženie nákladov a moderné riadenie väčšiny firemných procesov.